Напруженість електричного поля

 Задачі.

Напруженістю електричного поля називають фізичну векторну величину , що є силовою характеристикою електричного поля в кожній його точці і чисельно дорівнює відношенню сили, з якою поле діє на пробний заряд, поміщений у цю точку, до значення цього заряду. 
Під пробним зарядом розуміють малий додатній заряд, який своїм полем не може спотворювати досліджуване поле, отже це уявний заряд, власне електричне поле якого досить слабке порівняно з досліджуваним.

Напрям напруженості збігається з напрямом електричної сили, що діє на пробний позитивний заряд в цій точці.

 
Source: https://fizmat.7mile.net/elektrichne-pole-u-vakuumi/elektrychne-pole-napruzhenist-elektrychnoho-polia-pryntsyp-superpozytsii-elektrychnyi-dypol-naiprostisha-systema-tochkovykh-zariadiv.

Напруженість поля, створеного системою нерухомих зарядів, дорівнює векторній сумі напруженостей електричних полів, створених кожним із цих зарядів окремо

 

 

 Графічне зображення електричних полів

Електричне поле можна зобразити графічно, використавши силові лінії. Лінії напруженості електричного поля (силові лінії) – лінії, дотичні до яких у кожній точці збігаються з напрямком вектора напруженості електричного поля.

Властивості силових ліній: 

· вони не перетинаються;

· не мають зламів;

· починаються на позитивних зарядах і закінчуються на негативних.


 

Задачі

1. Два заряди, один з яких за модулем у 4 рази більший від другого, розташували на відстані а один від одного. В якій точці поля напруженість дорівнює 0, якщо заряди однойменні? різнойменні?

2. В однорідному полі, напруженість якого 40 кВ/м, розташували заряд 27 нКл. Визначити напруженість результуючого поля на відстані 9 см від заряду в точках: а) розташованих на силовій лінії однорідного поля, яка проходить через заряд; б) розташованих на прямій, яка проходить через заряд перпендикулярно до силових ліній.

 


3. В основі рівностороннього трикутника із стороною а розташовано заряди по +q кожний, а у вершині - заряд -q. Визначити напруженість поля в центрі трикутника.

Розрахунок напруги між точковими зарядами

4. У двох протилежних вершинах квадрата зі стороною 30 см розташовано заряди по 0,2 мкКл кожен. Визначити напруженість поля у двох інших вершинах квадрата.


5. На який кут відхилиться у вакуумі заряджена бузинова кулька, підвішена на шовковій нитці, якщо її помістити в горизонтальне однорідне електричне поле, напруженість якого 5⋅105 Н/Кл? Заряд кульки 4,9 нКл, маса 0,4 г.

 

Джерела:

https://mozok.click/2481-elektrichne-pole.html

http://www.afportal.ru/university/112

http://www.bog5.in.ua/lection/electrics_lect/lect2_el.html