9 клас

 Шкільна програма з фізики 9 клас.

Запрошую приєднатися на YouTube канал. (https://bit.ly/3seOcw4) 

на сервер "Фізика" на Discord: https://discord.com/invite/ZUxcC22 

Telegram: https://t.me/pakhomovaeducation 
 https://t.me/physicsks


Магнітні явища. 

Дослід Ерстеда.
Магнітне поле.
Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
Індукція магнітного поля. Сила Ампера.

Магнітні властивості речовин та їх застосування. Гіпотеза Ампера.
Постійні магніти, взаємодія магнітів. Магнітне поле Землі.
Електромагніти. Магнітна левітація.
Електродвигуни, гучномовці.
Електровимірювальні прилади.
Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм.
Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії.
Лабораторні роботи

№ 1. Складання та випробування електромагніту.
№ 2. Спостереження явища електромагнітної індукції.


Демонстрації

1. Постійні магніти.
2. Конфігурації магнітних полів.
3. Магнітне поле Землі.
4. Дослід Ерстеда.
5. Електромагніт.
6. Дія магнітного поля на струм.
7. Електродвигун.
8. Явище електромагнітної індукції.
9. Генератори індукційного струму

Світлові явища.


Швидкість поширення світла.
Світловий промінь.
Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення.
Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало.
Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла.
Повне внутрішнє відбиття.
Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів.
Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи.
Найпростіші оптичні прилади. Окуляри.
Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція.

Лабораторні роботи

№ 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала.

№ 4. Дослідження заломлення світла.

№ 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи.


Демонстрації

1. Прямолінійне поширення світла.
2. Відбивання світла.
3. Зображення в плоскому дзеркалі.
4. Заломлення світла.
5. Хід променів у лінзах.
6. Утворення зображень за допомогою лінзи.
8. Будова та дія оптичних приладів (фотоапарата, проекційного апарата тощо).
9. Модель ока.
10. Інерція зору.
11. Розкладання білого світла за допомогою призми


МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІВиникнення і поширення механічних хвиль. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону.
Інфра- та ультразвуки.
Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.
Залежність властивостей електромагнітних хвиль від частоти. Шкала електромагнітних хвиль.
Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій.

Лабораторні роботи

№ 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів


Демонстрації

1. Поширення механічних коливань у пружному середовищі.
2. Залежність гучності звуку від амплітуди коливань.
3. Залежність висоти тону від частоти коливань.
4. Випромінювання і поглинання електромагнітних хвиль.
5. Шкала електромагнітних хвиль


ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили. Ізотопи. Використання ізотопів.
Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання, їхня фізична природа і властивості. Період піврозпаду радіонукліда.
Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон.
Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання.
Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор. Атомні електростанції. Атомна енергетика України.
Екологічні проблеми атомної енергетики.
Термоядерні реакції.
Енергія Сонця й зір.Демонстрації

1. Модель досліду Резерфорда.
2. Модель атома. Модель ядра атома.
3. Принцип дії лічильника йонізаційних частинок.
4. Дозиметри (за наявності)

РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯРівноприскорений рух. Прискорення. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.
Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона.
Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух
тіла під дією сили тяжіння.
Рух тіла під дією кількох сил (у вертикальному та горизонтальному напрямах і по похилій площині).
Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу.  Пружні і непружні зіткнення. Симуляції. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики.
Застосування законів збереження енергії й імпульсу в механічних явищах.
Фундаментальні взаємодії в природі.
Межі застосування фізичних законів і теорій.
Фундаментальний характер законів збереження в природі.
Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах.
Еволюція фізичної картини світу.
Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес.

Лабораторні роботи

№ 7. Вивчення закону збереження механічної енергії.
Демонстрації

1. Рівноприскорений рух.
2. Падіння тіл у повітрі та розрідженому просторі.
3. Рух тіл під дією кількох сил.
4. Явище інерції.
5. Взаємодія тіл.
6. Реактивний рух.
7. Закони збереженняФізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії. Альтернативні джерела енергії.

Демонстрації Фрагменти відеозаписів науково-популярних телепрограм щодо сучасних проблем екології та енергетики в Україні та світі

 

Електричне поле

Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду.
Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.

Електричний струм


Електричний струм. Дії електричного струму. Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах.
Електричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори.
Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.
Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.
Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу. Питомий опір провідника. Реостати. Залежність опору провідників від температури.
Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола. З’єднання провідників. Розрахунки простих електричних кіл.
Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади.
Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу. Застосування електролізу у промисловості та техніці.
Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників. Залежність струму в напівпровідниках від температури. Термістори.
Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.
Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями.

Магнітне поле


Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти.
Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Електричні двигуни. Гучномовець. Електровимірювальні прилади.
Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея. Гіпотеза Ампера.

Атомне ядро. Ядерна енергетика


Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома. Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання. Активність радіонуклідів. Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри. Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.
Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики. 


Бережіть себе і родину!

Дякую за увагу!
Бажаю Вам нових ідей!
Навчаємося, бо ми цього варті!
Підписуйтесь на блог!
Підписуйтесь на канал YouTube.
Підписуйтесь на сторінку у fb. https://www.facebook.com/educationXXII/
Запрошуємо навчатися на фізичному факультеті!


Приєднуйтесь на сервер "Фізичний факультет ХНУ" на Discord: https://discord.com/invite/ZUxcC22

 

Немає коментарів:

Дописати коментар